Ciele projektu

Popis projektu

Náš projekt sa zameriava na mladých ľudí, ktorí prispôsobujú svoje jedlo a oblečenie médiám, ako sú televízia a internet. Je to ich spôsob komunikácie. Cieľom nášho projektu je zlepšiť vzťah medzi telom a duchom a prispôsobiť sa neustále vyvíjajúcemu sa svetu. Mladí ľudia si musia uvedomiť význam zdravej výživy, aby sa lepšie cítili vo svojom tele a zároveň premýšľať o vzťahu, ktorí majú k ostatným. Medzinárodné stretnutia v rámci mobilít umožnia zúčastneným vymieňať si skúsenosti o stravovacích návykoch, o životnom štýle v krajinách, ktoré sú zapojené do projektu.

Náš projekt atraktívnym spôsobom naučí mladých ľudí vhodnému správaniu sa v oblasti zdravej výživy, aktívneho životného štýlu a tiež naučí, ako sa vyrovnať so stresom.

Ciele a stratégie projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť to, aby si mladí ľudia uvedomili rozdiel medzi teoretickými vedomosťami a každodenným životom, čo nie je vždy jednoduché. Budú rozpoznávať ekologické spôsoby pestovania potravín, naučia sa, ako predchádzať obezite a bežným chorobám civilizácie. Náš projekt im umožní zorientovať sa vo výbere správnej výživy a vhodnej fyzickej aktivity, ktoré ovplyvňujú zdravie a obratnosť. Akcie v rámci projektu sa zaoberajú každodenným stresom a prevenciou zdravotných problémov. Poukážu na to, ako je dôležité pochopiť individuálnu zodpovednosť každého jedného žiaka za svoj zdravý vývoj, ktorý zvyšuje šancu na lepšie výsledky v škole. Medzinárodné vzťahy a kooperácie ich naučia viac o ostatných národnostiach, výživových návykoch a chutiach.

Cieľom projektu je naučiť k lepšiemu spolužitiu s ostatnými, zdieľať rôzne kulinárske recepty, napríklad aj prostredníctvom workshopov.

Partnerské skupiny budú komunikovať prostredníctvom internetového spojenia. Koordinátorom projektu je Francúzsko. Každá škola je spoluzodpovedná za úspešný priebeh projektu a realizáciu mobilít, priebeh aktivít.

Všetci partneri realizujúci projekt budú pracovať podľa navrhnutého harmonogramu akcií a požiadaviek, určených každou školou vo všetkých fázach realizácie projektu. Účastníci sa stretnú dva krát ročne v jednej z partnerských škôl. Počas ich stretnutia si budú vymieňať výsledky prác. Partneri budú v neustálom kontakte prostredníctvom telefónu, e-mailu, internetu.


Dopad projektu na účastníkov

Študenti by mali:

 • pochopiť zásadný význam zdravého životného štýlu a stravovanie bez ohľadu na kultúru
 • byť si vedomí nebezpečenstva vyplývajúceho zo zlej stravy a pasívneho životného štýlu a vedia ako tomu predchádzať
 • mať základné vedomosti o zdravom živote
 • udržovať si rovnováhu v jedle
 • nemať komplexy
 • organizovať svoj stres
 • chápať nevyhnutnosť zdravej
 • rešpektovať kultúru iných národností
 • poznať mestá a krajiny ich partnerských škôl
 • zdieľať záujmy
 • využívať znalosť cudzieho jazyka v praxi

Učitelia by mali:

 • rozširovať vedomostí o zdravom stravovaní a životnom štýle
 • zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti s učiteľmi partnerských škôl
 • používať vyučovacie materiály, ktoré boli vytvorené počas projektu
 • nájsť vzdelávacie riešenie s cieľom zlepšiť pohodu žiaka tak, že dosiahne lepšie poznatky a tak ocení vzdelávaciu činnosť
 • akceptovať fakt, že by to malo byť viac živšie ako teoretické, čo je otázka prenosu
 • zaobstarať sériu akcií súvisiacich s realizáciou medzinárodných vzdelávacích projektov
 • využívať znalosť cudzieho jazyka v praxi

Pre školy:

 • úspešná medzinárodná spolupráca realizovaná školami je dôležitý prvok pri ich prezentácii sa navonok
 • rozsah realizácie európskeho projektu môže zapojiť do činnosti i rodičov študentov a miestnu komunitu
 • realizácia projektu bude ďalšia, dôležitá skúsenosť pre partnerské školy
Vytvorte si webové stránky zdarma!